18 ianuarie 2022

Persoanele care doresc să se inscrie in SCAR vor completa acest model de cerere si-l vor trimite prin email la
societateacolectionarilor.arta@gmail.com sau viorica.ursuleanu@gmail.com

Către:
Președintele Asociației “Societatea Colecționarilor de Artă din România” – SCAR
CERERE DE ADERARE CA MEMBRU PERSOANĂ FIZICĂ

Subsemnatul/a……………………………………………………………………
născut/ă ……………………………, cu domiciliul in…………………………..,
de profesie……………………………, telefon………………………,
e-mail………………………………………..,
vă rog să aprobați înscrierea mea în rândul membrilor Asociației “Societatea Colecționarilor de Artă din România” – SCAR.
In continuare vă prezint un scurt istoric si o prezentare a Colecției pe care o dețin in prezent. (ex. opțional de când colecționez, dacă este moștenire de familie, donație, achiziție, CV-ul si prezentarea scrisă a colecției si a activității de colecționar sau a interesului de a deveni colecționar, enumerarea principalilor autori de lucrări si alte activități care sunt relevante pentru a deveni membru SCAR)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Declar, că sunt de acord ca datele cu caracter personal şi datele de contact să fie utilizate pentru acțiunile intreprinse de SCAR, evenimente expoziționale si de informare în domeniul cultural si pentru a primi materiale informative sau înştiinţări cu privire la diverse acţiuni ale Asociației.

Data:………………….. Semnătura………………………………….

Aprob: Preşedinte: Viorica Ursuleanu Parizescu ……………………………………………………………………….

***

Extrase din Statutul Asociatiei SCAR:
„Asociația are ca scop sprijinirea, protejarea şi apărarea colecționarilor de artă şi a colecțiilor de pictură, sculptură, grafică, artă decorativă şi de alte obiecte de artă, bibliofilie etc. cât și promovarea culturii şi artei, în special al artei românești. „
Membri Asociatie sunt de 3 categorii:
– membri fondatori – membrii persoane fizice care au constituit Asociația şi care au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului acesteia;
– membri activi – membrii persoane fizice care se asociază ulterior fondării Asociației, care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului Asociației şi care, prin activitatea lor, o sprijină în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de prezentul Statut;
– membri de onoare. Aceștia pot fi, fără ca enumerarea să fie limitativă:- persoane fizice şi/sau persoane juridice care, prin activitatea lor, sprijină în mod substanțial Asociația în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcțional la realizarea scopului acesteia sau personalități marcante ale vieții culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale Asociației şi care, prin activitatea lor, sprijină Asociația în realizarea obiectivelor si scopului acesteia.
Membri activi în Asociație pot fi numai persoanei fizice, indiferent de naționalitate, religie, sex, apartenență politică sau profesiune, care dețin o colecție de artă, precum și acele persoane care iubesc arta și doresc să colecționeze.
Colecția de artă cuprinde ansamblul de lucrări și obiecte de artă strânsă de un amator particular, obținute prin moștenire, donații, achiziții sau schimb, expresie a unei mari pasiuni pentru frumos.
Colecția de artă dobândită sau creată în acest fel este și rămâne proprietatea exclusivă a colecționarului.
Acceptarea de noi membri activi în Asociație se va face în baza deciziei Consiliului Director, adoptată prin votul a jumătate plus unu din numărul de membri ai Consiliului Director, exprimat prin corespondență (email), urmând ca acceptarea noilor membri să fie ratificată la proxima ședință a Consiliului Director.
Aprobarea ca membru activ al S.C.A.R. se face de către Consiliul Director. În vederea luării deciziei cu privire la acceptarea ca membru activ al Asociației, Consiliul Director va analiza:
Cererea de aderare si CV-ul cu prezentarea scrisă a colecției si activității de colecționar sau a interesului sau de a deveni colecționar;
recomandarea a doi membrii din Consiliul Director.
Calitatea de membru activ cu toate drepturile și obligațiile aferente, care rezultă din prezentul Statut, se dobândește și produce efecte numai după plata cotizației anuale de către noul membru, realizată după notificarea deciziei de acceptare, din partea Consiliului Director.
Calitatea de membru de onoare al Asociației se acordă de către Adunarea Generală, prin votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot, la propunerea Consiliului Director.
Membrii fondatori și membrii activi ai Asociației au în principal următoarele drepturi:
– să participe si sa voteze in cadrul Adunării Generale, sub condiția de a avea cotizația de membru plătită la zi la data adunării;
– să participe la activitatea și programele derulate de Asociație;
– sa fie informați în mod regulat asupra deciziilor luate de Asociație prin organele sale de conducere;
Membrii fondatori şi membrii activi ai Asociației au în principal următoarele obligații:
– să respecte statutul și actul constitutiv, regulamentele şi hotărârile organelor de conducere ale Asociației, Adunarea Generală și Consiliul Director; să achite cotizația de membru în cuantumul și la termenul decis de Consiliul Director;
– să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor Asociației prin sprijin financiar, material, moral şi activități voluntare în cadrul programelor/proiectelor inițiate / derulate de asociație;
– să nu întreprindă acțiuni care, prin natura lor, pot aduce atingere direct sau indirect, scopului, obiectivelor, activității și imaginii Asociației;
– să cunoască și să respecte drepturile şi obligațiile membrilor Asociației;
– să se implice în activitățile Asociației și să sprijine activitatea acesteia, în mod activ;
– să apere și să contribuie la dezvoltarea şi promovarea imaginii Asociației la nivel național cat şi internațional;
– să aibă un comportament nediscriminatoriu, să dialogheze şi să soluționeze diferendele pe cale amiabilă cu alți membri;
– să nu implice Asociația în activități politice, să nu folosească Asociația ca pe o platformă de lansare în politică sau de propagandă politică;
– să păstreze confidențialitatea celor discutate si stabilite în cadrul Asociației față de terți;
– să desfășoare activitatea de membru în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cele statutare.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *