Statut

STATUTUL

SOCIETĂŢII COLECŢIONARILOR DE ARTA DIN ROMÂNIA

Capitolul I

Art. 1. Se înfiinţează « Societatea Colecţionarilor de Artă din România», cu sediul în Bucureşti şi cu o durată nelimitată, avînd denumirea prescurtată de «S.C.A.R.»

Art. 2. Societatea Colecţionarilor de Artă din România îşi propune să fie continuatoarea spiritului instaurat în arta românească de marii înaintaşi Anastase Simu, Nicolae Kalinderu, K. Zambaccian, I. şi E. Dona, Lazăr Munteanu, Barbu Siătineanu, George Oprescu şi mulţi alţi iubitori şi pasionaţi ai artei. Cu toate vitregiile impuse de vechiul regim artei, pe care căuta să o ştranguleze, colecţionarii au continuat opera înaintaşilor, înfruntînd asuprirea unor reglementări şi aplicări abuzive, ceea ce a determinat ca aceştia să nu se poată ridica la nivelul notorietăţii lor.

Colecţionarul de artă descoperă, păstrează şi pune in valoare operele marilor creatori cu care se identifică prin colecţia ce şi-o formează cu mari sacrificii, cu mari renunţări, colecţie ce este proprietatea celui care, cu pricepere, eforturi şi studiu a reuşit să îi dea viaţă şi să o realizeze. Colecţionarul de artă pune în circuitul valorilor pe creatorii contemporani, a căror talent nu poate fiinţa decît în dialogul dintre creator şi colecţionar. Colecţia de artă cuprinde ansamblul de lucrări şi obiecte de artă strînse laolaltă de un amator particular, obţinute prin moştenire, donaţii, achiziţii sau schimb, expresie a unei mari pasiuni pentru frumos. Colecţia de artă dobîndită sau creată în acest fel este şi rămîne proprietatea exclusivă a colecţionarului.

Art. 3. Societatea Colecţionarilor de artă din România are ca scop:

a). Promovarea culturii şi artei, în special al artei româneşti.

b). Sprijinirea, protejarea şi apărarea colecţionarilor de artă şi a colecţiilor de pictură, sculptură, grafică, artă decorativă şi de alte obiecte de artă, bibliofilie etc.

c). Să acţioneze pentru îmbunătăţirea normelor legaie în vigoare privind acele lucrări şi obiecte de artă, care, deşi fac parte din patrimoniul comun al spiritualităţii naţionale sînt şi rămîn în proprietatea individuală a fiecărei persoane fizice căreia le aparţin.

d). Să colaboreze cu instituţiile de artă din ţară şi străinătate pentru organizarea de expoziţii, participînd prin împrumutarea unor lucrări din colecţiile proprii ale membrilor săi.

e). Să susţină prin toate formele legale menţinerea colecţiilor de artă donate statului, în condiţiile stabilite de donator. Să urmărească, totodată, ca cele mai cunoscute colecţii (K. Zambaccian, I şi E. Dona, G. Oprescu, Beza etc.) să fie redeschise în clădirile in care au fiinţat, conform cerinţei prevăzute in actul de donaţie (testament).

f). Să sprijine membrii S.C.A.R. pentru obţinerea unor spaţii corespunzătoare păstrării şi prezentării colectiilor de arta.

g). Să acţioneze pentru stabilirea de convenţii în scopul obţinerii aprobărilor necesare intrării libere a membrilor societăţii în muzeele din ţară şi străinătate, pe baza carnetului de membru al S.C.A.R.

h). Să organizeze sau să propună, unor instituţii specializate, licitaţii cu lucrări sau obiecte de artă aflate în colecţiile membrilor săi.

i). Să acorde asistenţă membrilor săi, la cererea acestora, în achiziţionarea operelor de artă, stabilirea originalităţii, restaurarea, păstrarea şi conservarea lor.

j). Să acţioneze pentru dezvoltarea gustului artistic şi al cunoştiinţelor membrilor societăţii, prin creea-rea de biblioteci şi cluburi, editarea de publicaţii periodice, prin organizarea de simpozioane, conferinţe, vizionări de filme, vizite la muzee din ţară şi străinătate, la atelierele creatorilor, precum şi prin vizitarea unor colecţii de artă, cu acordul posesorilor etc. In acest scop S.C.A.R. întreţine relaţii cu instituţii culturale din ţară şi din străinătate, precum şi cu artiştii creatori.

k). Să stabilească valoarea lucrărilor şi obiectelor de artă împrumutate pentru expoziţii, în scopul de a fi asigurate şi acoperite valoric de utilizatori în caz de deterioarare sau dispariţie.

I). Să organizeze în galeria de artă proprie expoziţii cu lucrări din colecţiile membrilor săi sau ale unor artişti din ţară şi străinătate şi să acorde, anual, «Premiul S.C.A.R.», pentru lucrările celui mai bun artist al anului.

Art. 4. Pentru sprijinirea şi apărarea drepturilor colecţionarilor de artă, informării lor şi cunoaşterii activităţii societăţii, S.C.A.R. va edita o revistă periodică.

Art. 5. Durata S.C.A.R. fiind nelimitată, ea nu se va putea dizolva decît în cazul cînd membrii săi vor fi mai puţini de zece. In acest caz, bunurile şi fondurile S.C.A.R. vor rămîne în evidenţă sau înscrise la C.E.C., unde va sta în supravegherea depunătorilor, pînă la înfiinţarea unei noi societăţi, care urmează a intra în drepturile celei dizolvate.

Capitolul II

MEMBRII

Art. 6. S.C.A.R. nu are caracter politic şi cuprinde acele persoane, indiferent de naţionalitate, religie, sex, apartenenţă politică sau profesiune, care deţin colecţie de artă, precum şi acele persoane care iubesc arta şi doresc să colecţioneze. Cererea de primire ca membru în S.C.A.R., va trebui să aibe recomandarea a doi membrii din comitet. Aprobarea ca membru al S.C.A.R. se face de către comitet, în prezenţa preşedintelui, care semnează de aceasta.

Cei respinşi de comitet vor putea apela la adunarea generală; în aceste cazuri însă, nu se va putea lua o hotărîre contrarie deciziei comitetului decît cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. Aceste hotărîri se dau prin vot secret, fără discuţie publică.

Orice persoană, care se va dovedi că a suferit condamnare penală, pentru fapte ce o face incompatibilă cu calitatea şi scopurile urmărite de S.C.A.R. nu va fi primită şi respectiv, dacă este membru, va fi exclusă din societate. Membrii care vor acţiona contra interesului S.C.A.R. sau vor calca una sau mai multe prevederi statutare, vor fi exclusi. Ei rămîn obligaţi a achita cotizaţiile pe tot timpul cît au fost membrii.

Propunerile de excludere se vor face de către preşedinte sau de un grup compus din cel puţin 15 mem- brii activi.

Art. 7. Membrii Societăţii Colecţionarilor de Artă din România sînt:

a). Fondatori: care au luat parte la constituirea S.C.A.R. şi sînt menţionaţi în anexă la prezentul statut. Aceştia au şi calitatea de membrii activi.

b). Activi: cei admişi în condiţiile art. 6 din Statut. Membrii fondatori şi cei activi vor plăti o cotizaţie lunară de 20 lei, taxa de înscriere de 100 lei, şi costul formularului carnetului de membru de 30 lei. Cotizaţiile membrilor activi vor putea fi modificate, prin hotărîrea Comitetului, validată de adunarea generală.

c). Donatori: cei care vor face donaţii în valoare de cel puţin 5000 lei.

d). De onoare: cei care se vor fi distins prin fapte în legătură cu scopul S.C.A.R. şi care vor fi acceptaţi, cu majoritate de voturi, de adunarea generală. Pentru categoriile de membrii menţionate la aliniatele b. c şi d, calitatea de colecţionar de artă şi de cetăţean român nu este obligatorie. Numărul membrilor S.C.A.R., ori care ar fi categoria lor, este nelimitat.

Art. 8. Membrii Societăţii Colecţionarilor de Artă din România au următoarele îndatoriri:

– să sprijine întreaga activitate a S.C.A.R. şi să contribuie la propăşirea ei;

– să plătească integral şi în termen cotizaţiile;

– să ia parte la adunările generale.

Art. 9. Membrii care nu vor fi achitat înainte de adunarea generală, pînă cel mai tîrziu la sfîrşitul anului financiar, cotizaţia, pierd de drept această calitate, fără să mai fie nevoie de vre-o altă formalitate.

Art. 10. Drepturile membrilor sînt:

să ia cuvîntul, cu încuviinţarea preşedintelui. în adunarea generală, spre a face propuneri şi comunicări privitoare la activitatea S.C.A.R. în cadrul problematicii puse la ordinea de zi:

să solicite sprijinul organelor de conducere pentru aducerea la îndeplinire a unuia sau mai mul-tor din scopurile S.C.A.R. care îl privesc nemijlocit;

să fie aleşi în organele de conducere ale S.C.A.R.

Art. 10. Pentru evidenţa membrilor S.C.A.R. se va ţine un registru special, la care se vor trece numele acestora, categoria lor şi cotizaţiile plătite, date asupra activităţii lor precum şi participării la expoziţiile organizate, cu lucrări din colecţiile personale.

Capitolul III

ORGANELE DE CONDUCERE

Art. 11. Organele de conducere ale S.C.A.R. sunt: Adunarile generale (ordinare si extraordinare), Comitetul de conducere si Comitetul de Directie.

Comitetul de conducere se compune din: presedintele S.C.A.R., 2 vicepresedinti, un secretar, un casier si membrii.In afara comitetului se constituie si o comisie de cenzori.

Presedintia de onoare se va oferii unei personalitati marcante a statului care a adus contributii remarcabile artei romanesti si implicit S.C.A.R. Ministrul culturii si Primarul Municipiului Bucuresti sunt membrii de onoare.

Art. 12. Adunarile generale sunt compuse din totalitatea categoriilor de membrii prevazuti in statut. Verificarea titlului de membru se va face dupa registrul prevazut la art. 10.

Drept de vot il au numai membrii active; fiecare membru are dreptul la un vot. Membrii fondatori, cu cotizatia platita la zi, au dreptul la doua voturi. Mandatarii cu procuri sunt admisi numai daca ei fac parte dintre membrii active ai S.C.A.R.

Art. 13. Adunarile generale ordinare se intrunesc odata pe an, in ultimul trimestru si vor fi convocate de presedinte sau de imputernicitul acestuia (vicepresedinte sau cel mai in varsta din membrii comitetului).

Convocarea adunarii generale se face prin anunt individual sau prin mijloace mass-media, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita. Hotararea si comunicarile de convocare vor fi semnate de presedinte si vor cuprinde: data, ora, locul adunarii si ordinea de zi.

Adunarile generale ordinare sunt legal constituite si pot lucra in mod valabil, daca s-au indeplinit formele de convocare si daca sunt prezenti la sedinta 1/3 din numarul membrilor Comitetului de conducere si cel putin 25 membrii activi.

Art. 14. Atribuţiile Adunării Generale ordinare sînt:

a. Să asculte şi să hotărască asupra dării de seamă a preşedintelui şi asupra raportului comisiei de cenzori.

b. Să aleagă pe termen de trei ani membrii Comitetului de conducere. Membrii a căror mandat a expirat, pot fi realeşi.

c. Să aleagă comisia de cenzori, compusă din trei cenzori; unul din ei va trebui să fie expert contabil.

d. Să fixeze în linii generale,pe baza programului de activitate propus de comitet, activitatea pentru viitor.

e. Să discute şi să aprobe bugetul, în raport cu programul de lucru şi cu fondurile S.C.A.R. f. Să decidă asupra excluderii membrilor, potrivit prevederilor statutate. In asemenea cazuri se constituie un juriu de onoare format din trei membrii si doi delegaţi din Comitetul de conducere, numiţi de preşedinte, care va analiza situaţia şi va prezenta raport.

g. Să decidă asupra cuantumului cotizaţiei pe care ebuie să o plătească membrii S.C.A.R.

h. Să decidă cu 2/3 din voturi exprimate, asupra revocării mandatului unuia sau mai multora din membrii Comitetului de conducere, sau ai comisiei de cenzori, în caz de culpe grave în administrarea morală sau materială a S.C.A.R.

i. Să decidă asupra unor probleme importante care ies din cadrul atribuţiilor comitetului, cum ar fi: imprumuturi , achiziţionări de clădiri etc, ce urmează a se efectua de S.C.A.R.

Art. 15. Adunările generale pot fi convocate şi în mod extraordinar, îndeplinindu-se însă toate for-malităţile prescrise pentru convocare, conform statului. Aceste convocări se vor face numai cînd interese urgente ar cere, precum şi pentru modificarea statutului sau dizolvarea S.C.A.R.

Pentru modificarea statutului vor trebui să fie prezenti cel puţin 50% din membrii activi, hotărîrile trebuind să fie luate cu majoritatea absolută de voturi exprimate. Dacă la prima convocare acest numar nu va fi întrunit, Adunarea generală convocată a doua oară, va proceda la modificarea statutului, indiferent de numărul membrilor activi prezenţi.

Art.16. Adunările generale sunt prezidate de presedinte, in lipsa acestuia de un vicepreşedinte numit de el (pe timpul cît lipseşte), în lipsa vicepresedintilor, de cel mai în vîrstă dintre membrii activi prezenţi.

Adunarile generale pentru alegerea noului comitet, vor fi prezidate de cel mai în vîrstă şi proeminent colecţionar de artă, membru activ, prezent.

Preşedintele comitetului conduce dezbaterile în conformitate cu ordinea de zi, cuprinsă în convocator.

Odată adunarea constituită, se va verifica dacă a fost realizată legal, procedîndu-se la alegerea biroului adunării, prin numirea pe lîngă preşedinte, a incă doi membrii şi a unui secretar.

Pe lîngă adunările ordinare, Comitetul de conducere poate convoca consfătuiri, cel puţin de două ori pe an, la intervale nu mai mici de patru luni, spre a se asculta părerile şi dezideratele membrilor S.C.A.R.

Art. 17. Comitetul de conducere este compus din 11 persoane.

Art. 18. Atribuţiile comitetului de conducere sînt:

a. Sa aleagă din sînul său (a celor 11 membrii) un Comitet de direcţie compus din cinci membrii: preşedinte, vicepreşedinţi, secretar şi casier.

b. Sa aleagă din sînul său şi din membrii activi comisii pentru problemele economico-financiare, redactare a revistei societăţii, organizare de expozitii, expertizare autorizată, licitaţie lucrări şi obiecte de artă, serbări, conferinţe, simpozioane, vizite de lucru în muzee şi ateliere de creaţie, organizarea unui club etc. Toate comisiile vor fi formate dintr-un număr de trei membrii, numiţi de preşedinte, avînd în compunerea lor, cel puţin un membru al comitetului de conducere (restul • membrii activi).

c. Să ajute preşedintele în îndeplinirea tuturor sarcinilor ce revin S.C.A.R.

d. Sâ pregătească împreună cu preşedintele lucrările referitoare la ţinerea adunării generale şi să hotărească asupra chestiunilor ce se vor înscrie în ordinea de zi.

e. Să discute şi să întocmească împreună cu preşedintele bilanţul de venituri şi cheltuieli pentru a fi prezentat adunării generale.

f. Să studieze şi să hotărească asupra mijloacelor legale de strîngerea fondurilor S.C.A.R.

g. Să hotărească asupra acceptelor delegate, donaţii, subvenţii sau a oricăror liberalităţi făcute de S.C.A.R.

h. Să completeze locurile vacante în cadrul comitetului, prin cooptări de noi membrii.

i. Să redacteze modificările ce se propun a se face în statut.

j. Să stabilească cuprinsul revistei societăţii şi să urmărească apariţia ei la timp şi cu nivel calitativ artistic ridicat.

k. Să planifice expoziţiile de artă în galeria S.C.A.R. şi să stabilească cărui artist plastic i se acordă «Premiul S.C.A.R.» pe anul în curs.

Art. 19. Comitetul de direcţie, ales în conformitate cu art. 11. va aduce la îndeplinire dispoziţiunile luate de către Comitetul de conducere, din care face şi el parte.

Art. 20. La şedinţele Comitetului de conducere poate lua parte, fără drept de vot şi comisia de cenzori.

Art. 21. Pentru fiecare şedinţă a Comitetului de conducere se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde: data, ora şi locul unde s-a ţinut adunarea; numele persoanei care a prezidat-o; numele membrilor prezenţi; dezbaterile urmate şi deciziile luate, arătîndu-se numele celor care au luat cuvîntul şi al celor cu opinii contrarii. Procesul verbal va fi semnat de preşedinte şi de membrii prezenţi. Procesele verbale ale comitetului de conducere şi cele ale adunărilor generale, se vor înscrie într-un registru special, care va fi numerotat, şnuruit, semnat de preşedinte şi de cenzori.

Art. 22. Hotărîriie, dispoziţiunile şi în general toate actele Comitetului de conducere sînt supuse ratificării adunării generale, cu ocazia ţinerii acesteia. Hotărîriie, dispoziţiunile şi în general toate actele Comitetului de direcţie sînt supuse controlului Comitetului de conducere.

Art. 23. Executarea lucrărilor de cancelarie şi ţinerea scriptelor şi a registrelor S.C.A.R. revin secretarului, casierului sau altor membrii activi numiţi, sub administrarea şi după indicaţiile preşedintelui Comitetului de direcţie. Cărţile, revistele, broşurile, cît şi alte documente ce vor aparţine S.C.A.R., precum şi mobilierul sau alte aparate de utilitate, vor fi date în păstrarea unor membrii activi, care vor îndeplini însărcinarea de bibliotecar, administrator, arhivar etc.

Capitolul IV

FONDURI

Art. 24. Fondurile Societăţii Colecţionarilor de Artă din România se vor realiza din:

a. Taxa de înscriere şi cotizaţii încasate de la membrii S.C.A.R.

b. Donaţiunii şi legate.

c. Subvenţii acordate de diferite instituţii, întreprinderi industriale şi comerciale etc.

d. Beneficiile rezultate ca urmare a organizării de festivaluri, expoziţii, simpozioane, conferinţe, con¬

certe, licitaţii, expertize etc.

f.Valorificarea lucrărilor donate.

Art. 25. Fondurile S.C.A.R. se vor depune la C.E.C. din sectorul în care îşi are sediul societatea, în cadrul unui cont distinct. Toate veniturile vor servi la acoperirea cheltuielilor necesare bunei desfăşurări a activităţii S.C.A.R. în casă se vor păstra sumele strict necesare cheltuielilor curente, fără a depăşi valoarea de 5000 lei.

Art. 26. Mărimea şi administrarea S.C.A.R. se va face în limita prevederilor bugetului aprobat de Adunarea generală şi conform prescripţiilor statuare. Din totalul veniturilor se va putea cumpăra, închiria) un local propriu necesar sediului şi desfăşurării activităţilor S.C.A.R. Funcţiunile membrilor din Comitetul de conducere sînt onorifice. Se exceptează cheltuielile de deplasare ale membrilor comitetului sau a membrilor activi numiţi a le efectua de preşedinte, în interesul S.C.A.R.

Art. 27. Anul financiar începe la 1 ianuarie si se termină la 31 decembrie.

Art. 28. Toate operaţiunile S.C.A.R. în legătură cu manuirea şi administrarea averii sale se vor înregistra, la data efecturăii lor, conform normelor financiare în vigoare.

Art. 29. S.C.A.R. este obligată ca pentru toate veniturile anuale să întocmească un – buget, care va fi supus aprobării adunărăii generale. Bugetul se va întocmi pe capitole şi articole atît la venituri, cît şi la cheltuieli.

La venituri se va specifica provenienţa venitului, iar la cheltuieli se vor înscrie distinct sumele pentru lucrări, materiale, personale (după caz) şi cheltuieli generale.

Art. 30. Dreptul de a face încasări în numele S.C.AR. este acordat casierului. Pentru ori ce sumă încasată se va elibera chitanţă din carnete tip cu matcă, semnată de casier.

Art. 31. Nici o cheltuială nu se va putea angaja decît în limitele admise prin buget şi numai cu aprobarea prealabilă şi scrisă a preşedintelui S.C.A.R. Orice cheltuială mai mare de 5000 lei trebuie si aibă şi aprobarea prealabilă a Comitetului de conducere.

Art. 32. înainte de a plăti, cheltuielile trebuie si fie aprobate şi ordonanţate. Aprobarea şi ordonanţarea se va face de preşedinte, care aprobă şi ordonanţează în limitele bugetului, al mandatului său de preşedinte şi sub descărcarea adunării generale. Fiecare cheltuială se va sprijini pe acte justificative, care se vor alătura bonului de plată.

Art. 33. La sfîrşitul fiecărui an financiar se va încheia un bilanţ şi un compt cu rezultatele asupra tuturor operaţiunilor financiare din acel an. Incheierea şi pregătirea acestora pentru adunarea generală cade în sarcina preşedintelui şi a Comitetului de conducere.

Art. 34. Controlul gestiunii se va face de comisia de cenzori, aleasă în fiecare an de adunarea generală, cu menţiunea că aceiaşi cenzori pot fi realeşi în anii următori. Cenzorii trebuie să aibă domiciliul în localitatea unde îşi are sediul S.C.A.R. Comisia de cenzori poate lucra valabil şi cu minimum doi membrii (unul contabil).

Art. 35. Constatările comisiei de cenzori, făcute cu ocazia verificărilor, vor fi înscrise sub formă de proces-verbal într-un registru anume numerotat, şnuruit şi sigilat de preşedinte şi cenzori.

Capitolul V

REPREZENTAREA LEGALĂ A S.C.A.R.

Art. 36. S.C.A.R. va fi legal reprezentat în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti şi a autorităţilor administrative din ţară şi străinătate, prin preşedintele său, ori prin oricare altă persoană din Comitetul de conducere, împuternicită de preşedinte. Se stipulează expres că reprezentanţii S.C.A.R. în justiţie nu vor putea angaja patrimoniul (averea), ei, decît dacă vor fi împuterniciţi în mod special de o decizie a întregului Comitet de conducere, care va hotărî în această privinţă, pe a lor răspundere şi sub rezerva ratificării de către Adunarea generală.

Art. 37. Este obligatoriu ca toate documentele (adrese, formulare economico-financiară etc.) sa aibe semnăturile următoarelor persoane:

a. Preşedintele sau înlocuitorul acestuia (numit de preşedinte, în lipsa sa), împreună cu secretarul.

b. Preşedintele sau înlocuitorul acestuia (numit de preşedinte, în lipsa sa), împreună cu un membru din comitetul de direcţie.

Pentru depunerea şi scoaterea sumelor de bani, va semna şi casierul.

Orice act emanat de la S.C.A.R. se face în numărul de exemplare necesare, toate avînd valoarea de original, făcînd deplină dovada în justiţie.

2 comentarii la „Statut

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *